استفاده از چغندر قرمز به عنوان رنگ طبیعی خوراکی و بررسی پایداری آن در طول فرآیندهای غذایی

در چند دههی گذشته که حساسیتهای جهانی نسبت به بهداشت و سالمت غذای انسان فزونی گرفته است، همواره تالش بر این بوده که تا حد ممکن ترکیبات مضری که اثر