دکتر پرویز جهانگیری پشتیبانی بیشتر دولت از تولید کنندگان را خواستار شد.

دکتر پرویز جهانگیری رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا، در مصاحبه ویدئویی خبری با سایت اگروفود تی وی ( تلویزیون مجازی صنعت غذا و کشاورزی) پشتیبانی بیشتر دولت از تولید کنندگان را خواستار شد.

لینک خبر