شرکتهای زیرمجموعه

  • شرکت فرآیند فرآوری زیستی
  • شرکت بازرگانی پارس استا
  • شرکت تحقیقاتی پارس استا
  • شرکت مهشاد یزد