برندها

طی سی سال گذشته، روحیه و انگیزه تحقیق و تولید موجب شکل گیری شرکت ها و برندهای متعدد زیر مجموعه این گروه گردیده که همواره در خدمت بخش های مختلف صنعت کشورمان هستند. این برندها عبارتند از: