بررسی تاثیر جایگزینی شکر با عصاره مالت بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی

هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان جایگزینی شکر با عصاره مالت و تاثیر آن بر ویژگیهای حسی و فیزیکی بستنی بوده است. عصاره مالت در سطوح 0 ،11 ،21